Ngữ pháp: Tính từ + that + mệnh đề - Unit 6 SGK Tiếng Anh 9


ADJECTIVE + (that) + CLAUSE (Tính từ + mệnh đề).Một số tính từ chỉ cám giác (adjectives of emotion) có thể có một mệnh để theo sau.

ADJECTIVE + (that) + CLAUSE

(Tính từ + mệnh đề)

Một số tính từ chỉ cảm giác (adjectives of emotion) có thể có một mệnh để theo sau.

Cấu trúc: S + be (am/ is/ are...) + THAT + S + V 

Ví dụ:

+ We’re glad (that) everyone came back home safely.

(Chúng tôi vui vì mọi người trở về nhà an toàn.)

+ I'm afraid (that) the matter isn’t approved.

(Tôi e rằng vấn đề không được chấp thuận.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí