Giải bài 131 trang 61 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Một người trưởng thành trung bình mỗi phút thở 15 lần, mỗi lần hít thở 0,55 lít không khí (Nguồn: optimalbreathing.com). Tính khối lượng không khí một người trưởng thành hít thở trong một ngày (tính theo gam), biết 1 lít không khí nặng 1,3 gam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính mỗi phút người đó hít thở bao nhiêu gam không khí.

Bước 2: Tính mỗi ngày người đó hít thở bao nhiêu gam không khí.

Lời giải chi tiết

Mỗi phút người đó hít thở số lít không khí là: \(15.0,55 = 8,25\)(lít)

Mỗi phút người đó hít thở số gam không khí là: \(8,25.1,3 = 10,725\;(g)\)

Một ngày tương ứng số phút là:\(24.60 = 1440\) (phút)

Một ngày người đó hít thở số gam không khí là: \(10,725\;.1440 = 15\,444\;(g)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu