Giải bài 127 trang 60 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Bốn bạn An, Bình, Chi, Đông cùng đọc 4 quyển truyện giống nhau và thi xem ai đọc xong nhanh hơn. Trong một giờ, các bạn An, Bình, Chi, Đông lần lượt đọc được \(\frac{7}{{18}};\;\frac{1}{3};\;\frac{{23}}{{60}};\;\frac{3}{{10}}\) quyển truyện. Trong bốn bạn đó ai đọc xong nhanh nhất? Ai đọc xong sau cùng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh 4 phân số, phân số nào lớn nhất thì bạn tương ứng đọc xong nhanh nhất, phân số nào nhỏ nhất thì bạn tương ứng đọc xong sau cùng.

Lời giải chi tiết

Ta có:

 \(\begin{array}{l}\frac{7}{{18}} = \frac{{7.10}}{{18.10}} = \frac{{70}}{{180}};\;\frac{1}{3} = \frac{{1.60}}{{3.60}} = \frac{{60}}{{180}};\;\\\frac{{23}}{{60}} = \frac{{23.3}}{{60.3}} = \frac{{69}}{{180}};\;\frac{3}{{10}} = \frac{{3.18}}{{10.18}} = \frac{{54}}{{180}}\end{array}\)

Mà: \(\frac{{70}}{{180}} > \frac{{69}}{{180}} > \frac{{60}}{{180}} > \frac{{54}}{{180}}\)

Nên \(\frac{7}{{18}} > \;\frac{{23}}{{60}}\, > \,\frac{1}{3} > \;\frac{3}{{10}}\)

Vậy bạn An đọc xong nhanh nhất, Đông đọc xong sau cùng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu