Chương 5: Hidro - Nước

Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 112.

Giải trang 112 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 31

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 8.

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. - Trong các chất khí, hiđro là khí…………Khí hiđro có……………..

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:...

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).

Xem lời giải

Câu 31.1, 31.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 31.1, 31.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 VBT hoá 8.

Xem lời giải

Câu 31.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 31.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 VBT hoá 8. Người ta dùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt(III) oxit thành sắt....

Xem lời giải

Câu 31.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 116 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 31.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 116 VBT hoá 8. Có 4 bình đựng riêng các khí sau : không khí, khí oxi, khí hiđro, khí cacbonic....

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 117

Giải trang 117 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 32

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 118 VBT hoá 8. Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây: a. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác;...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 118 VBT hoá 8. Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lợi ích và tác dụng của mỗi phản ứng?...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 118 VBT hoá 8. Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:...

Xem lời giải

Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm người ta đã dùng cacbon đioxit CO để khử 0,2 mol Fe3O4 và ....

Xem lời giải

Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxi và thu được 11,2 g sắt....

Xem lời giải

Câu 32.4, 32.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 120 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 32.4, 32.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 120 VBT hoá 8. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :

Xem lời giải

Câu 32.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 121 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 32.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 121 VBT hoá 8. Người ta điều chế được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro khử đồng(II) oxit.....

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 122.

Giải trang 122 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 33

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 8. Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất