Bài 27: Điều chế oxi - Phản ứng phân hủy

Bình chọn:
4.5 trên 105 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 99 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 99 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 99 VBT hoá 8. Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :....

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 99 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 99 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 99 VBT hoá 8. Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ?

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 99 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 99 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 99 VBT hoá 8. Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 99 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 99 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 99 VBT hoá 8. Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :a) 48 g khí oxi ;....

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 8. Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2.....

Xem chi tiết

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 8 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao....

Xem chi tiết

Câu 27.2  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 100 Vở bài tập hoá 8 Câu 27.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 100 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 27.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 100 VBT hoá 8. Trong bài thực hành thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy nước và đẩy không khí....

Xem chi tiết

Câu 27.3, 27.9 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 101 Vở bài tập hoá 8 Câu 27.3, 27.9 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 101 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 27.3, 27.9 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 101 VBT hoá 8. Trong công nghiệp, oxi được điều chế bằng phương pháp điện phân nước (có pha axit sunfuric)....

Xem chi tiếtHỏi bài