Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Bình chọn:
4.6 trên 70 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 77

Giải trang 77 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 22

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 78 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 8. Sắt tác dụng với axit clohiđric : Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 78 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 78 VBT hoá 8.Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 79 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 79 VBT hoá 8. Có phương trình hóa học sau : CaCO3 (overset{t^{0}}{rightarrow}) CaO + CO2....

Xem lời giải

Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 79 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 79 VBT hoá 8. a) Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học....

Xem lời giải

Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 79 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 79 VBT hoá 8. Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A....

Xem lời giải

Câu 22.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 80 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 22.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 80 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí oxi bằng cách đốt nóng kali clorat:....

Xem lời giải

Câu 22.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 80 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 22.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 80 VBT hoá 8. Cho khí hiđro dư đi qua đồng(II) oxit nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g kim loại đồng ....

Xem lời giải

Câu 22-1, 22-2 phần bài tập tham khảo – Trang 81 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 22-1, 22-2 phần bài tập tham khảo – Trang 81, 82 VBT hoá 8. Cho phản ứng sau: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O....

Xem lời giải

Câu 22-3, 22-4 phần bài tập tham khảo – Trang 82 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 22-3, 22-4 phần bài tập tham khảo – Trang 82 VBT hoá 8. 6g O2 tham gia phản ứng hoàn toàn với sắt theo phương trình hóa học:....

Xem lời giải