Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 117

Giải trang 117 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 32

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 118 VBT hoá 8. Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây: a. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác;...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 118 VBT hoá 8. Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lợi ích và tác dụng của mỗi phản ứng?...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 118 VBT hoá 8. Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:...

Xem lời giải

Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm người ta đã dùng cacbon đioxit CO để khử 0,2 mol Fe3O4 và ....

Xem lời giải

Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxi và thu được 11,2 g sắt....

Xem lời giải

Câu 32.4, 32.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 120 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 32.4, 32.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 120 VBT hoá 8. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :

Xem lời giải

Câu 32.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 121 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 32.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 121 VBT hoá 8. Người ta điều chế được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro khử đồng(II) oxit.....

Xem lời giải