Bài 18: Mol

Bình chọn:
4.5 trên 79 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 60

Giải trang 60 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 18

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 60 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 60 VBT hoá 8. Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau :...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 61 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 61 VBT hoá 8. Em hãy tìm khối lượng của : a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2 ;...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 61 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 61 VBT hoá 8. Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của : a) 1 mol phân tử CO2 ; 2 mol phân tử H2 ; 1,5 mol phân tử O2 ;...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 61 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 61 VBT hoá 8. Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O ; HCl ; Fe2O3 ; C12H22O11.

Xem lời giải

Câu 18.1, 18.5 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 61 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 18.1, 18.5 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 61 VBT hoá 8. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau : 0,1 mol nguyên tử H ; 10 mol phân tử H2O ;...

Xem lời giải

Câu 18.1, 18.2 phần bài tập tham khảo – Trang 62 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 18.1, 18.2 phần bài tập tham khảo – Trang 62 VBT hoá 8. Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau: a) 0,6 N nguyên tử O:.....................0,8 N phân tử N2: .....................

Xem lời giải

Câu 18-3, 18-4 phần bài tập tham khảo – Trang 63 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 18-3, 18-4 phần bài tập tham khảo – Trang 63 VBT hoá 8. Khối lượng mol của (NH4)2S là:...

Xem lời giải

Câu 18.5, 18.6, 18.7 phần bài tập tham khảo – Trang 63 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 18.5, 18.6, 18.7 phần bài tập tham khảo – Trang 63 VBT hoá 8. Số mol phân tử có trong 9,03. 1023 phân tử khí hiđro là:...

Xem lời giải