Bài 36: Nước

Bình chọn:
4.6 trên 80 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 132.

Giải trang 132 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 36

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 134 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 134 VBT hoá 8. Nước là hợp chất tạo bởi hai…………là ……

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 134 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 134 VBT hoá 8. Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 134 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 134 VBT hoá 8. Tính thể tích khí hidro và khí oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 g nước.

Xem lời giải

Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 134 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 134 VBT hoá 8. Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí hidro (ở đktc) với khí oxi.

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 134 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 134 VBT hoá 8. Viết các phương trình phản ứng hóa học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ ?

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 8. Hãy kể những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và ...

Xem lời giải

Câu 36.4, 36.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 135 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 36.4, 36.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 135, 136 VBT hoá 8. Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ? Nếu có hãy viết phương trình hoá học ....

Xem lời giải

Câu 36.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 136 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 36.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 136 VBT hoá 8. Đốt cháy 10 cm3 khí hiđro trong 10 cm3 khí oxi. Biết các thể tích khí đo ...

Xem lời giải