Bài 16: Phương trình hóa học

Bình chọn:
4.6 trên 55 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 8. a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào ?...

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 8. Cho sơ đồ của các phản ứng sau : a) Na + O2 ---> Na2O...

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 8. Yêu cầu làm như bài tập 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau : a) HgO ---> Hg + O2...

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 8. Cho sơ đồ phản ứng sau : Na2CO3 + CaCl2 ---> CaCO3 + NaCl...

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 8. Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và chất magie sunfat MgSO4.....

Xem chi tiết

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 8. Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P2O5....

Xem chi tiết

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8 Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 8. Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp dặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau ?...

Xem chi tiết

Câu 16.1 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 53 Vở bài tập hoá 8 Câu 16.1 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 16.1 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 53, 54 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ và cụm từ thích hợp chọn trong khung :....

Xem chi tiết

Câu 16.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 54 Vở bài tập hoá 8 Câu 16.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 54 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 16.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 54 VBT hoá 8.

Xem chi tiết

Câu 16.6, 16.7  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 54 Vở bài tập hoá 8 Câu 16.6, 16.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 54 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 16.6, 16.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 54 VBT hoá 8. Biết rằng chất natri hiđroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất natri sunfat Na2SO4 và nước.....

Xem chi tiếtHỏi bài