Bài 16: Phương trình hóa học

Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 51.

Giải trang 51 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 16

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 8. a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào ?...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 8. Cho sơ đồ của các phản ứng sau : a) Na + O2 ---> Na2O...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 8. Yêu cầu làm như bài tập 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau : a) HgO ---> Hg + O2...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 8. Cho sơ đồ phản ứng sau : Na2CO3 + CaCl2 ---> CaCO3 + NaCl...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 8. Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và chất magie sunfat MgSO4.....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 8. Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P2O5....

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 8. Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp dặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau ?...

Xem lời giải

Câu 16.1 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 16.1 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 53, 54 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ và cụm từ thích hợp chọn trong khung :....

Xem lời giải

Câu 16.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 54 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 16.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 54 VBT hoá 8.

Xem lời giải

Câu 16.6, 16.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 54 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 16.6, 16.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 54 VBT hoá 8. Biết rằng chất natri hiđroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất natri sunfat Na2SO4 và nước.....

Xem lời giải