Bài 31: Tính chất, ứng dụng của hidro

Bình chọn:
4.4 trên 57 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 112.

Giải trang 112 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 31

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 8.

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. - Trong các chất khí, hiđro là khí…………Khí hiđro có……………..

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:...

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).

Xem lời giải

Câu 31.1, 31.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 31.1, 31.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 VBT hoá 8.

Xem lời giải

Câu 31.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 31.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 VBT hoá 8. Người ta dùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt(III) oxit thành sắt....

Xem lời giải

Câu 31.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 116 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 31.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 116 VBT hoá 8. Có 4 bình đựng riêng các khí sau : không khí, khí oxi, khí hiđro, khí cacbonic....

Xem lời giải