Bài 37: Axit - Bazo - Muối

Bình chọn:
4.3 trên 72 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 137

Giải trang 137, 138, 139 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 37

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 139 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 139 VBT hoá 8. Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp: Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều …………liên kết với …………

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 8. Hãy viết công thức hóa học của các axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng: -Cl, =SO3, = SO4, -HSO4, = CO3, PO4, =S, -Br, -NO3

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 8. Hãy viết công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit sau: H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4.

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 8. Viết công thức hóa học của bazơ tương ứng với các oxit sau đây: Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 8. Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây: Ca(OH)2, Mg (OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 141 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 141 VBT hoá 8. Đọc tên của những chất có công thức hóa học ghi dưới đây: a) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4....

Xem lời giải

Câu 37.3, 37.16 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 141 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 37.3, 37.16 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 141 VBT hoá 8. Có 3 chất rắn là Cu, Al, CuO đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn. Để nhận biết 3 chất rắn trên, ta dùng thuốc thử là...

Xem lời giải

Câu 37.17 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 142 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 37.17 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 142 VBT hoá 8. Có thể điều chế được bao nhiêu mol axit suníuric khi cho 240 g lun huỳnh trioxit SO3 tác dụng với nước ?

Xem lời giải