Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.6 trên 94 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 14

Giải trang 14 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. a) Nguyên tố hóa học là gì ? b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với :....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X....

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 16 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 16 VBT hoá 8. a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon ....

Xem lời giải

Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 16 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 8 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 16 VBT hoá 8. Nhận xét sau đây gồm hai ý : “Nguyên tử đơtêri thuộc cùng nguyên tố hóa học với ....

Xem lời giải

Câu 5.1; 5.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 16 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5.1; 5.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 16 VBT hoá 8. Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:....

Xem lời giải

Câu 5.6; 5.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 17 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5.6; 5.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 17 VBT hoá 8. Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X....

Xem lời giải