Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Bình chọn:
4.5 trên 110 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 68

Giải trang 68 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 20

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 68 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 68 VBT hoá 8. Có những khí sau: N2, O2, Cl2, CO, SO2....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 69 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 69 VBT hoá 8.Hãy tìm khối lượng mol của những khí:a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375; 0,0625....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 69 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 69 VBT hoá 8. Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiêm trong phòng thí nghiệm): khí hiđro; khí clo; khí cacbon đioxit, khí metan CH4 bằng cách:....

Xem lời giải

Câu 20.1 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 69 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 20.1 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 69 VBT hoá 8. Có những khí sau : N2, O2, SO2, H2S, CH4. Hãy cho biết:....

Xem lời giải

Câu 20-1, 20-2 phần bài tập tham khảo – Trang 70 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 20-1, 20-2 phần bài tập tham khảo – Trang 70 VBT hoá 8. Tỉ khối của khí A so với khí hiđro là 32. Vậy A là: A. O2 B. SO2 C. CO2 D. HCl...

Xem lời giải

Câu 20-3, 20-4 phần bài tập tham khảo – Trang 71 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 20-3, 20-4 phần bài tập tham khảo – Trang 71 VBT hoá 8. Vẽ đồ thì hình chữ nhật để so sánh thể tích những khí sau ở đktc: 1g khí hiđro 24 g khí oxi....

Xem lời giải