Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Bình chọn:
4 trên 240 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 18

Giải trang 18 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 19 VBT hoá 8. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các tử hoặc cụm từ thích hợp :....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 19 VBT hoá 8. a) Kim loại đồng, sắt tạo nên từ nguyên tố nào? Nêu sự sắp xếp nguyên tử ....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 19 VBT hoá 8. Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 19 VBT hoá 8. a) Phân tử là gì? b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử ....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 20 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 20 VBT hoá 8. Dựa vào hình 1.12 và 1.15....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 20 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 20 VBT hoá 8. Tính phân tử khối của: a) Cacbon đioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập 5.....

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 20 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 20 VBT hoá 8. Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu....

Xem lời giải

Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 20 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 8 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 20 VBT hoá 8. Dựa vào sự phân bố phân tử khi chất ở trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao:...

Xem lời giải

Câu 6.1, 6.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 20 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6.1, 6.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 20, 21 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp : "Khí hiđro, khí oxi và khí clo....

Xem lời giải

Câu 6.5, 6.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 21 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6.5, 6.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 21 VBT hoá 8. Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất....

Xem lời giải