Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Bình chọn:
4.4 trên 41 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 60

Giải trang 60 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 18

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 60 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 60 VBT hoá 8. Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau :...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 61 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 61 VBT hoá 8. Em hãy tìm khối lượng của : a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2 ;...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 61 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 61 VBT hoá 8. Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của : a) 1 mol phân tử CO2 ; 2 mol phân tử H2 ; 1,5 mol phân tử O2 ;...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 61 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 61 VBT hoá 8. Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O ; HCl ; Fe2O3 ; C12H22O11.

Xem lời giải

Câu 18.1, 18.5 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 61 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 18.1, 18.5 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 61 VBT hoá 8. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau : 0,1 mol nguyên tử H ; 10 mol phân tử H2O ;...

Xem lời giải

Câu 18.1, 18.2 phần bài tập tham khảo – Trang 62 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 18.1, 18.2 phần bài tập tham khảo – Trang 62 VBT hoá 8. Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau: a) 0,6 N nguyên tử O:.....................0,8 N phân tử N2: .....................

Xem lời giải

Câu 18-3, 18-4 phần bài tập tham khảo – Trang 63 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 18-3, 18-4 phần bài tập tham khảo – Trang 63 VBT hoá 8. Khối lượng mol của (NH4)2S là:...

Xem lời giải

Câu 18.5, 18.6, 18.7 phần bài tập tham khảo – Trang 63 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 18.5, 18.6, 18.7 phần bài tập tham khảo – Trang 63 VBT hoá 8. Số mol phân tử có trong 9,03. 1023 phân tử khí hiđro là:...

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 64

Giải trang 64 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 19

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 64 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 64 VBT hoá 8. Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì: a) Chúng có cùng số mol chất....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 8. Kết luận nào sau đây đúng ? Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào :....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 8. Hãy tính : a) Số mol của : 28 g Fe ; 64 g Cu ; 5,4 g Al....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 8. Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau : a) 0,5 mol nguyên tử N ; 0,1 mol nguyên tử Cl ; 3 mol nguyên tử O....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 8. Có 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 200C và 1 atm....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 66 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 66 VBT hoá 8.Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc) : 1g H2 ; 8 g O2 ; 3,5 g N2 ; 33 g CO2.

Xem lời giải

Câu 19.2, 19.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 66 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 19.2, 19.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 66 VBT hoá 8. Hãy tìm thể tích khí ở đktc của: 0,25 mol CO2; 0,25 mol O2;...

Xem lời giải

Câu 19-1, 19-2, 19-3, 19-4 phần bài tập tham khảo – Trang 67 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 19-1, 19-2, 19-3, 19-4 phần bài tập tham khảo – Trang 66, 67 VBT hoá 8. Khối lượng của 1 mol O2 bằng với khối lượng của 1 mol: A. CH4 B. S C. LiH D. Cl2....

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 68

Giải trang 68 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 20

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 68 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 68 VBT hoá 8. Có những khí sau: N2, O2, Cl2, CO, SO2....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất