Bài 26: Oxit

Bình chọn:
4.7 trên 128 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 95

Giải trang 95, 96 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 26

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 96 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 96 VBT hoá 8.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 96 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 96 VBT hoá 8. a) Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị của photpho là V....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 8. a) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 8. Cho các oxit có công thức hóa học sau : a) SO3 ; b) N2O5 ; c) CO2 ;....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 8. Một số chất có công thức hóa học sau : Na­2O, NaO,....

Xem lời giải

Câu 26.1, 26.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 97 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 26.1, 26.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 97 VBT hoá 8. Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là : A. CO2, SO2, Na2O, SO3, NO2....

Xem lời giải