Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 6

Giải trang 6 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 7 VBT hoá 8. a) Nêu thí dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 7 VBT hoá 8. Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng:....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 7 VBT hoá 8. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, là chất (những từ in nghiêng) trong những câu sau :...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8.

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. Chép vào vở những câu cho sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là cacbonic) là chất có thể làm đục nước vôi trong....

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. a) Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất. ...

Xem lời giải

Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 8 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí....

Xem lời giải

Câu 2.1; 2.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2.1; 2.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp :Các vật thể .......

Xem lời giải

Câu 2.7; 2.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2.7; 2.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 VBT hoá 8. Chỉ có nước tinh khiết mới có tonc = 0oC, tos = 100oC , D= 1g/cm3....

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 11

Giải trang 11 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 8.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 8. a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới nguyên tử), đó là những...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ?

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Cho biết sơ đồ của một số nguyên tử sau :...

Xem lời giải

Câu 4.2; 4.3; 4.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4.2; 4.3; 4.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 12, 13 VBT hoá 8. Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử :....

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 14

Giải trang 14 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất