Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 7 VBT hoá 8. a) Nêu thí dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 7 VBT hoá 8. Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng:....

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 7 VBT hoá 8. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, là chất (những từ in nghiêng) trong những câu sau :...

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8.

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. Chép vào vở những câu cho sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:....

Xem chi tiết

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là cacbonic) là chất có thể làm đục nước vôi trong....

Xem chi tiết

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8 Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. a) Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất. ...

Xem chi tiết

Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8 Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 8 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí....

Xem chi tiết

Câu 2.1; 2.2  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8 Câu 2.1; 2.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2.1; 2.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp :Các vật thể .......

Xem chi tiết

Câu 2.7; 2.8   phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8 Câu 2.7; 2.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2.7; 2.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 VBT hoá 8. Chỉ có nước tinh khiết mới có tonc = 0oC, tos = 100oC , D= 1g/cm3....

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 8.

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 8. a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới nguyên tử), đó là những...

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ?

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?....

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Cho biết sơ đồ của một số nguyên tử sau :...

Xem chi tiết

Câu 4.2; 4.3; 4.4   phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8 Câu 4.2; 4.3; 4.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4.2; 4.3; 4.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 12, 13 VBT hoá 8. Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử :....

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.....

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. a) Nguyên tố hóa học là gì ? b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho ví dụ.

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?...

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài