Bài 10: Hóa trị

Bình chọn:
4.5 trên 118 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 30

Giải trang 30 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 10

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 32 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 32 VBT hoá 8. a) Hóa trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử ) là gì ?....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 32 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 32 VBT hoá 8. Hãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây :KH, H2S,CH4...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 32 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 32 VBT hoá 8. a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất .....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 32 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 32 VBT hoá 8. a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I:....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 32 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 32 VBT hoá 8. a) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi hai nguyên tố sau:....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 8. Một số công thức hoá học viết như sau: MgCl, KO, CaCl2, NaCO3.....

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 8. Hãy chọn công thức hóa học phù hợp với hóa trị IV của nitơ trong số các công thức cho sau đây :

Xem lời giải

Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 8 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 8. a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 ( trang 42, 43)....

Xem lời giải

Câu 10.1; 10.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 34 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 10.1; 10.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 34 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp chọn trong khung....

Xem lời giải

Câu 10.7, 10.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 34 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 10.7, 10.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 34 VBT hoá 8. Lập công thức hoá học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau : Ba và nhóm (OH); AI và nhóm (NO3).....

Xem lời giải