Chương 3: Liên kết hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5 trang 29 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5 trang 29 sách bài tập Hóa học 10. Cấu hình electron nguyên tử X và Y lần lượt là (1s^22s^22p^63s^23p^64s^1) và (1s^22s^22p^5) Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

Xem lời giải

Bài 12.6 trang 30 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.6 trang 30 sách bài tập Hóa học 10. Cấu hình electron nguyên tử A là [Ar]4s2 và nguyên tử B là [Ne]3s23p5. Công thức hợp chất giữa A và B và bản chất liên kết trong hợp này là

Xem lời giải

Bài 12.7 trang 30 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.7 trang 30 sách bài tập Hóa học 10. Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử M đều có cấu hình electron 1s22s22p6.

Xem lời giải

Bài 12.8 trang 30 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.8 trang 30 sách bài tập Hóa học 10. Điện tích của electron và điện tích của proton (tính ra culông, C) bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 12.9 trang 30 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.9 trang 30 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết quan hệ giữa số proton và số electron trong nguyên tử. Tại sao nguyên tử lại trung hòa điện?

Xem lời giải

Bài 12.10 trang 30 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.10 trang 30 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử liti (Z = 3) có bao nhiêu proton, bao nhiêu electron?

Xem lời giải

Bài 12.11 trang 30 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.11 trang 30 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử flo (Z = 9) có bao nhiêu proton, bao nhiêu electron?

Xem lời giải

Bài 12.12 trang 30 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.12 trang 30 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết các phương trình hoá học diễn tả sự hình thành các ion sau:

Xem lời giải

Bài 12.13 trang 30 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.13 trang 30 sách bài tập Hóa học 10. Trong hai loại nguyên tố là kim loại và phi kim thì loại nguyên tố nào dễ nhận electron, loại nguyên tố nào dễ nhường electron?

Xem lời giải

Bài 12.14 trang 31 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.14 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây: Al, Mg, Na, Ne.

Xem lời giải

Bài 12.15 trang 31 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.15 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây: O, F, Ne.

Xem lời giải

Bài 12.16 trang 31 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.16 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của heli (He) và cấu hình electron của các cation Be2+ và Li+

Xem lời giải

Bài 12.17 trang 31 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.17 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các cation : (Ca^{2+}, K^+).

Xem lời giải

Bài 12.18 trang 31 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.18 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các anion : S2-, Cl-

Xem lời giải

Bài 12.19 trang 31 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.19 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra khi cho clo (thường ở dạng (Cl_2)) tác dụng với natri và hãy giải thích sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl

Xem lời giải

Bài 12.20 trang 31 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.20 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. a) Tại sao các hợp chất ion lại thường tồn tại ở trạng thái tinh thể?

Xem lời giải

Bài 12.21 trang 31 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.21 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết tính chất chung của các hợp chất ion.

Xem lời giải

Bài 12.22 trang 31 SBT Hóa học 10

Giải bài 12.22 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng điện tích hạt nhân bằng 16, nguyên tử X nhiều hơn nguyên tử Y một e.

Xem lời giải

Bài 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 trang 32 sách bài tập Hóa học 10. 13.1. Hợp chất có liên kết cộng hoá trị là

Xem lời giải

Bài 13.6; 13.7; 13.8, 13.9; 13.10 trang 33 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.6; 13.7; 13.8, 13.9; 13.10 trang 33 sách bài tập Hóa học 10. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất