Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5 trang 35 SBT Hóa học 10

Giải bài 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5 trang 35 sách bài tập Hóa học 10. Số oxi hoá của mangan (Mn) trong hợp chất (KMnO_4) là

Xem lời giải

Bài 15.6;11.7;15.8 trang 36 SBT Hóa học 10

Giải bài 15.6;11.7;15.8 trang 36 sách bài tập Hóa học 10. Số oxi hoá của nitơ trong (NH_3, HNO_2) và (NO_3^ - ) lần lượt là

Xem lời giải

Bài 15.9 trang 36 SBT Hóa học 10

Giải bài 15.9 trang 36 sách bài tập Hóa học 10. a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion được gọi là gì ?

Xem lời giải

Bài 15.10 trang 36 SBT Hóa học 10

Giải bài 15.10 trang 36 sách bài tập Hóa học 10. a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất cộng hoá trị được gọi là gì ?

Xem lời giải

Bài 15.11 trang 37 SBT Hóa học 10

Giải bài 15.11 trang 37 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết quan hệ giữa số liên kết cộng hoá trị của một nguyên tử trong phân tử và cộng hoá trị của nguyên tố tương ứng.

Xem lời giải

Bài 15.12 trang 37 SBT Hóa học 10

Giải bài 15.12 trang 37 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết công thức cấu tạo của các hợp chất:CO2, C2H6, C3H8, HCHO.

Xem lời giải

Bài 15.13 trang 37 SBT Hóa học 10

Giải bài 15.13 trang 37 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết số oxi hoá của các nguyên tố : H, N, O, Na, Ca trong các đơn chất (H_2, N_2, O_2, Na, Ca).

Xem lời giải

Bài 15.15 trang 37 SBT Hóa học 10

Giải bài 15.15 trang 37 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết số oxi hoá của clo trong các chất sau: (HCl, Cl_2, Cl_2O, Cl_2O_3, Cl_2O_5), Cl_2O_7).

Xem lời giải

Bài 15.14 trang 37 SBT Hóa học 10

Giải bài 15.14 trang 37 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết số oxi hoá của hiđro trong các hợp chất sau đây:

Xem lời giải

Bài 15.16 trang 37 SBT Hóa học 10

Giải bài 15.16 trang 37 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết cộng hoá trị và số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất sau đây:

Xem lời giải