Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 18.5 trang 44 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 18.5 trang 44 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố?

Xem lời giải

Bài 18.6, 18.7 trang 45 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.6, 18.7 trang 45 sách bài tập Hóa học 10. 18.6. Trong phản ứng : (C{l_2} + 2NaOH to NaCl + NaClO + {H_2}O), phân tử clo

Xem lời giải

Bài 18.8 trang 45 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.8 trang 45 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng tự oxi hóa, tự khử (tự oxi hóa - khử) là phản ứng có sự tăng và giảm đồng thời số oxi hóa của nguyên tử của cùng một nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 18.9 trang 45 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.9 trang 45 sách bài tập Hóa học 10. Cho 5,1 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,136 lít khí

Xem lời giải

Bài 18.10 trang 45 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.10 trang 45 sách bài tập Hóa học 10. Cho một lượng kim loại R hoá trị n tác dụng với dung dịch (H2SO4) loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan.

Xem lời giải

Bài 18.11 trang 45 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.11 trang 45 sách bài tập Hóa học 10.Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch (HNO3) thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,O4 mol (N02)

Xem lời giải

Bài 18.12 trang 46 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.12 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng vừa đủ với 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm (O_2) và (Cl_2), (d_Y/H_2)=27,375

Xem lời giải

Bài 18.13 trang 46 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.13 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. Sục hết V lít khí (CO_2) (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 2M và (Na_2CO_3) 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 24,3 gam chất tan.

Xem lời giải

Bài 18.14 trang 42 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.14 trang 42 sách bài tập Hóa học 10. Cho 3,164 gam hỗn hợp 2 muối (CaCO_3) và (BaCO_3) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 448 ml khí (CO_2) (đktc).

Xem lời giải

Bài 18.15 trang 46 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.15 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. Cho 4 gam hỗn hợp MCO3 và M’CO3 vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra V lít khí ở đktc.

Xem lời giải