Bài 30: Lưu huỳnh

Bình chọn:
4.8 trên 101 phiếu
Bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 66 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 66 sách bài tập Hóa học 10. 30.1. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hoá học của lưu huỳnh?

Xem lời giải

Bài 30.4 trang 66 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.4 trang 66 sách bài tập Hóa học 10. Câu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Bài 30.5 trang 67 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.5 trang 67 sách bài tập Hóa học 10. Lưu huỳnh có các số oxi hóa nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 30.6 trang 67 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.6 trang 67 sách bài tập Hóa học 10. Đốt nóng một hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh trong môi trường không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X.

Xem lời giải

Bài 30.7 trang 67 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.7 trang 67 sách bài tập Hóa học 10. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 30.8 trang 67 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.8 trang 67 sách bài tập Hóa học 10. Cho sơ đồ chuỗi phản ứng:

Xem lời giải

Bài 30.9 trang 67 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.9 trang 67 sách bài tập Hóa học 10. Cho 1,10 gam hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28 gam bột lưu huỳnh.

Xem lời giải

Bài 30.10 trang 68 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.10 trang 68 sách bài tập Hóa học 10. Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,650 gam bột kẽm và 0,224 gam bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí.

Xem lời giải

Bài 30.11 trang 68 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.11 trang 68 sách bài tập Hóa học 10. Đốt cháy lưu huỳnh trong bình đựng không khí, lưu huỳnh cháy hết.

Xem lời giải