Bài 33: Axit sunfuric - muối sunfat

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 trang 72 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. 33.1. Một loại oleum có công thức hoá học là (H_2S_2O_7 (H_2SO_4.SO_3))Số oxi hoá của lưu huỳnh trong hợp chất

Xem lời giải

Bài 33.5, 33.6, 33.7 trang 73 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.5, 33.6, 33.7 trang 73 sách bài tập Hóa học 10 - PTHH của phản ứng lưu huỳnh tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc, nóng:

Xem lời giải

Bài 33.8 trang 74 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.8 trang 74 sách bài tập Hóa học 10. Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch sau với điều kiện được dùng quỳ tím và chọn thêm một hoá chất làm thuốc thử:

Xem lời giải

Bài 33.9 trang 74 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.9 trang 74 sách bài tập Hóa học 10. Có những chất khi tham gia phản ứng hoá học này có vai trò là chất khử, nhưng trong phản ứng khác lại có vai trò là chất oxi hoá.

Xem lời giải

Bài 33.10 trang 74 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.10 trang 74 sách bài tập Hóa học 10. Có những chất sau : (Mg, Na_2CO_3, Cu), dung dịch (H_2SO_4) đặc, dung dịch (H_2SO_4) loãng.

Xem lời giải

Bài 33.11 trang 74 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.11 trang 74 sách bài tập Hóa học 10. Trong bài thực hành về tính chất hoá học của axit sunfuric có những hoá chất sau : Cu, ZnO, Fe, (Na2SO3, C12H22O11 (đường), dung dịch NaOH, giấy quỳ tím, dung dịch H2SO4 loãng

Xem lời giải

Bài 33.12 trang 75 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.12 trang 75 sách bài tập Hóa học 10. Cần điều chế một lượng muối (CuSO4). Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ?

Xem lời giải

Bài 33.13 trang 75 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.13 trang 75 sách bài tập Hóa học 10. Người ta có thể điều chế một số chất khí bằng những phản ứng hoá học sau :

Xem lời giải

Bài 33.14 trang 75 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.14 trang 75 sách bài tập Hóa học 10. Thực hiện những biến đổi hoá học sau bằng cách viết những PTHH và ghi điều kiện của phản ứng, nếu có :

Xem lời giải

Bài 33.15 trang 75 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.15 trang 75 sách bài tập Hóa học 10. Dung dịch axit sunfuric đặc (D = 1,83 g/ml) chứa 6,4% nước. Hãy cho biết trong 1 lít dung dịch axit này có bao nhiêu mol (H_2SO_4) ?

Xem lời giải

Bài 33.16 trang 75 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.16 trang 75 sách bài tập Hóa học 10. Xử lí 1,143 gam hỗn hợp rắn gồm kali clorua và kali sunfat bằng dung dịch axit sunfuric đặc, thu được 1,218 gam kali sunfat.

Xem lời giải

Bài 33.17 trang 76 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.17 trang 76 sách bài tập Hóa học 10. Cho 7,8 gam hỗn hợp hai kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch (H_2SO_4) loãng, dư.

Xem lời giải

Bài 33.18 trang 76 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.18 trang 76 sách bài tập Hóa học 10. Cho Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 thu được khí A và 11,04 gam muối.

Xem lời giải

Bài 33.19 trang 76 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.19 trang 76 sách bài tập Hóa học 10. Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4) loãng, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối.

Xem lời giải

Bài 33.20 trang 76 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.20 trang 76 sách bài tập Hóa học 10. Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu chia làm 2 phần bằng nhau:

Xem lời giải

Bài 33.21 trang 76 SBT Hóa học 10

Giải bài 33.21 trang 76 SBT Hóa học 10. Sau khi hoà tan 8,45 gam oleum A vào nước được dung dịch B, để trung hoà dung dịch B cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.

Xem lời giải