Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5 trang 26 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5 trang 26 sách bài tập Hóa học 10. 11.1. Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là

Xem lời giải

Bài 11.6; 11.7; 11.8 trang 27 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.6; 11.7; 11.8 trang 27 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử của nguyên tố X là ([Ar]3d^54s^2). Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

Xem lời giải

Bài 11.9 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.9 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Xem lời giải

Bài 11.10 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.10 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm IIA.

Xem lời giải

Bài 11.11 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.11 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố thuộc các nhóm B (từ IB đến VIIIB) có mặt trong các chu kì nhỏ không?

Xem lời giải

Bài 11.12 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.12 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng vị. Nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần 19,9%.

Xem lời giải

Bài 11.13 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.13 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Một nguyên tố X ở nhóm VIA, chu kì 3. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X

Xem lời giải

Bài 11.14 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.14 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố X (thuộc nhóm A), có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 3s23p6

Xem lời giải

Bài 11.15 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.15 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. a) So sánh tính phi kim của Si (Z =14) với Al (Z = 13) và P (Z = 15).

Xem lời giải

Bài 11.16 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.16 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Cho 5,05 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IA và thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước (dư), thu được 1,68 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch B.

Xem lời giải

Bài 11.17 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.17 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Cho 39,6 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại đứng kế tiếp nhau trong nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl

Xem lời giải