Bài 36: Tốc độ phản ứng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 79 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 79 sách bài tập Hóa học 10. 36.1. Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng ?

Xem lời giải

Bài 36.6 trang 80 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.6 trang 80 sách bài tập Hóa học 10. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng ?

Xem lời giải

Bài 36.7 trang 80 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.7 trang 80 sách bài tập Hóa học 10. Các yếu tố như nhiệt độ, áp suất chất khí, chất xúc tác và diện tích bề mặt chất rắn có ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng hoá học.

Xem lời giải

Bài 36.8 trang 81 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.8 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Bảng số liệu sau đây cho biết thể tích khí hiđro thu được theo thời gian của phản ứng giữa kẽm (dư) với axit clohiđric.

Xem lời giải

Bài 36.9 trang 81 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.9 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết người ta đã sử dụng biện pháp nào để tăng tốc độ phản ứng hoá học trong các trường hợp sau đây :

Xem lời giải

Bài 36.10 trang 81 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.10 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Trong mỗi cặp phản ứng sau phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ?

Xem lời giải