Bài 16: Luyện tập liên kết phản ứng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 16.5 trang 37 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 16.5 trang 37 sách bài tập Hóa học 10. Số oxi hoá của nitơ lần lượt là:

Xem lời giải

Bài 16.6; 16.7; 16.8; 16.9 trang 38 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.6; 16.7; 16.8; 16.9 trang 38 sách bài tập Hóa học 10. Trong dãy oxit : (Na_2O, MgO, Al_2O_3, SiO_2, P_2O_5, SO_3,Cl_20_7). Những oxit có liên kết ion là

Xem lời giải

Bài 16.10 trang 38 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.10 trang 38 sách bài tập Hóa học 10. Hãy tính số oxi hoá của crom (Cr) trong hợp chất K2Cr2O7

Xem lời giải

Bài 16.11 trang 39 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.11 trang 39 sách bài tập Hóa học 10. Hãy tính số oxi hoá của lưu huỳnh (S) trong hợp chất H2SO4

Xem lời giải

Bài 16.12 trang 39 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.12 trang 39 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết sự khác nhau về liên kết hoá học trong các tinh thể ion, tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử.

Xem lời giải

Bài 16.13 trang 39 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.13 trang 39 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết sự khác nhau về các cấu tử (các hạt tạo nên tinh thể) trong tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.

Xem lời giải

Bài 16.14 trang 39 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.14 trang 39 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết sự khác nhau về tính chất giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử.

Xem lời giải

Bài 16.15 trang 39 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.15 trang 39 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết công thức cấu tạo của các phân tử N2, CH4, NH3, H2O

Xem lời giải

Bài 16.16 trang 39 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.16 trang 39 sách bài tập Hóa học 10. Cho dãy oxit sau đây:

Xem lời giải

Bài 16.17 trang 39 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.17 trang 39 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết số oxi hoá của các kim loại trong các hợp chất sau đây:

Xem lời giải

Bài 16.18 trang 39 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.18 trang 39 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết số oxi hoá của O trong các hợp chất

Xem lời giải

Bài 16.19 trang 39 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.19 trang 39 sách bài tập Hóa học 10. Các cation và anion đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là (3s23p6).

Xem lời giải

Bài 16.20 trang 39 SBT Hóa học 10

Giải bài 16.20 trang 39 sách bài tập Hóa học 10. Hợp chất MX có tổng số các hạt trong phân tử là 84.

Xem lời giải