Bài 32: Hiđro sunfua - lưu huỳnh đioxit - lưu huỳnh trioxit

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 32.1, 32.2 trang 68 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.1, 32.2 trang 68 sách bài tập Hóa học 10. 32.1. Cho phản ứng: (SO_2 + 2H_2S → 3S + 2H_2O) Phát biểu nào sau đây diễn đúng?

Xem lời giải

Bài 32.3 trang 68 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.3 trang 68 sách bài tập Hóa học 10. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

Xem lời giải

Bài 32.4 trang 68 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.4 trang 68 sách bài tập Hóa học 10. Khí CO2 có lẫn tạp chất là SO2. Để loại bỏ tạp chất ta sục hỗn hợp vào dung dịch nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 32.5 trang 69 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.5 trang 69 sách bài tập Hóa học 10. Cho sơ đồ phản ứng:

Xem lời giải

Bài 32.6 trang 69 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.6 trang 69 sách bài tập Hóa học 10. Ba thí nghiệm được tiến hành với những khối lượng Zn bằng nhau và với (50 cm^3) dung dịch loãng (H_2SO_4) 2M.

Xem lời giải

Bài 32.7 trang 70 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.7 trang 70 sách bài tập Hóa học 10. Trong phòng thí nghiệm, bạn em khảo sát thí nghiệm dùng dung dịch HCl dư tác dụng với một khối lượng nhỏ FeS.

Xem lời giải

Bài 32.8 trang 70 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.8 trang 70 sách bài tập Hóa học 10. Từ những chất sau : (Cu, S, H_2S, O_2, Na_2SO_3, H_2SO_4) đặc và dung dịch (H_2SO_4) loãng, hãy viết PTHH của phản ứng điều chế (SO_2).

Xem lời giải

Bài 32.9 trang 71 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.9 trang 71 sách bài tập Hóa học 10. Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam hợp chất A, thu được 2,24 lít khí (SO2) (đktc) và 1,8 gam (H2O).

Xem lời giải

Bài 32.10 trang 71 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.10 trang 71 sách bài tập Hóa học 10. Viết phương trình hoá học của các phản ứng, hoàn thành chuỗi biến hoá sau :

Xem lời giải

Bài 32.11 trang 71 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.11 trang 71 sách bài tập Hóa học 10. Viết phương trình hoá học của các phản ứng, thực hiện chuỗi biến đổi sau

Xem lời giải

Bài 32.12 trang 71 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.12 trang 71 sách bài tập Hóa học 10. Viết PTHH của chuỗi phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 32.13 trang 71 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.13 trang 71 sách bài tập Hóa học 10. a) Tại sao dung dịch (H2S) trong nước để lâu ngày trở nên vẩn đục ?

Xem lời giải

Bài 32.14 trang 72 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.14 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. a) Viết PTHH của các phản ứng của H2S với O2, SO2 nước clo. Trong các phản ứng đó, H2S thể hiện tính khử hay tính oxi hoá, vì sao ?

Xem lời giải

Bài 32.15 trang 72 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.15 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. Trong phản ứng hoá học, các chất : (S, H2S, SO2, H2SO3 )có thể đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử ? Hãy viết PTHH của phản ứng để minh hoạ cho mỗi trường hợp.

Xem lời giải

Bài 32.16 trang 72 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.16 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. Cho m gam hỗn hợp hai muối (Na2CO3) và (NaHSO3) có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch (H2SO4) loãng, dư.

Xem lời giải

Bài 32.17 trang 72 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.17 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. Dẫn từ từ 28 gam hỗn hợp X gồm CO2, SO2, qua 500 ml dung dịch hỗn hợp (NaOH 0,7M ; (Ba(OH)2) 0,4M) được m gam kết tủa.

Xem lời giải

Bài 32.18 trang 72 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.18 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. Hấp thụ hết 3,35 lít khí (SO_2) (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X chứa 2 muối.

Xem lời giải

Bài 32.19 trang 72 SBT Hóa học 10

Giải bài 32.19 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. Hấp thu hoàn toàn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí (CO2) và (SO2) vào 500 ml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/l,

Xem lời giải