Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 trang 11 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 trang 11 sách bài tập Hóa học 10. 5.1. Hãy chọn câu phát biểu đúng:

Xem lời giải

Bài 5.6; 5.7 trang 12 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.6; 5.7 trang 11 sách bài tập Hóa học 10. Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6. X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 13 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.8 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết kí hiệu của tất cả các phân lớp thuộc 4 lớp đầu K, L, M, N.

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 13 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.9 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết thế nào là cấu hình electron của nguyên tử và cách viết cấu hình đó.

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 13 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.10 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết nguyên tắc phân bố các electron trên các lớp và phân lớp (khi nguyên tử ở trạng thái cơ bản).

Xem lời giải

Bài 5.11 trang 13 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.11 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của neon (Ne), Z = 10 và agon (Ar), Z = 18.

Xem lời giải

Bài 5.12 trang 13 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.12 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : liti (Li), Z = 3 ; beri (Be), Z = 4 ; nhôm (Al), Z = 13

Xem lời giải

Bài 5.13 trang 13 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.13 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : oxi (O), Z = 8 ; flo (F), Z = 9 ; nitơ (N), Z = 7.

Xem lời giải

Bài 5.14 trang 13 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.14 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. a) Tại sao trong nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản, một electron duy nhất lại phân bố trên phân lớp 1s?

Xem lời giải

Bài 5.15 trang 14 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.15 trang 14 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : hiđro (H), Z = 1 ; liti (Li), Z = 3 ; natri (Na), Z = 11.

Xem lời giải

Bài 5.16 trang 14 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.16 trang 14 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử có Z = 3 đến Z = 10 và nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong dãy đó

Xem lời giải

Bài 5.17 trang 14 SBT Hóa học 10

Giải bài 5.17 trang 14 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử kali (K), Z = 19. Cho nhận xét vẻ số electron thuộc lớp ngoài cùng.

Xem lời giải