Bài 34: Luyện tập: Oxi - lưu huỳnh

Bình chọn:
4.8 trên 103 phiếu
Bài 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 trang 76 SBT Hóa học 10

Giải bài 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 trang 76 sách bài tập Hóa học 10. Cho biết PTHH : (NO_2 + SO_2 → NO + SO_3)

Xem lời giải

Bài 34.5 trang 77 SBT Hóa học 10

Giải bài 34.5 trang 77 sách bài tập Hóa học 10. Tất cả các khí trong dãy nào sau đây làm nhạt màu nước brom?

Xem lời giải

Bài 34.6 trang 77 SBT Hóa học 10

Giải bài 34.6 trang 77 sách bài tập Hóa học 10. Trộn 200 g dung dịch H2SO4 12% với 300 g dung dịch H2SO4 40%. Dung dịch thu được có nồng độ là

Xem lời giải

Bài 34.7 trang 78 SBT Hóa học 10

Giải bài 34.7 trang 78 sách bài tập Hóa học 10. Khử hoàn toàn 0,25 mol Fe3O4 bằng H2. Sản phẩm hơi nước cho hấp thụ hết vào 18 g dung dịch H2SO4 80%. Sau khi hấp thụ nước, dung dịch H2SO4 có nồng độ là

Xem lời giải

Bài 34.8 trang 78 SBT Hóa học 10

Giải bài 34.8 trang 78 sách bài tập Hóa học 10. Giả sử hiệu suất của phản ứng đều là 100% thì khối lượng H2SO4 sản xuất được từ 1,6 tấn quặng chứa 60% FeS2 là

Xem lời giải

Bài 34.9 trang 78 SBT Hóa học 10

Giải bài 34.9 trang 78 sách bài tập Hóa học 10. Sục một lượng dư khí H2S vào 16 g dung dịch CuSO4 thu được 1,92 g kết tủa màu đen. Nồng độ % của dung dịch CuSO4 là

Xem lời giải

Bài 34.10 trang 78 SBT Hóa học 10

Giải bài 34.10 trang 78 sách bài tập Hóa học 10. Nung m gam bột Fe trong O_2 thu được 11,36 gam hỗn hợp X gồm (Fe, FeO, Fe_2O_3 ,và, Fe_3O_4).

Xem lời giải

Bài 34.11 trang 78 SBT Hóa học 10

Giải bài 34.11 trang 78 sách bài tập Hóa học 10. Nung m gam hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí.

Xem lời giải