Bài 22: Clo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 sách bài tập Hóa học 10. 21.1. PTHH nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng của dây sắt nóng đỏ cháy trong khí (Cl_2)?

Xem lời giải

Bài 22.4 trang 52 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.4 trang 52 sách bài tập Hóa học 10. Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử clo đã

Xem lời giải

Bài 22.5 trang 52 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.5 trang 52 sách bài tập Hóa học 10. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 22.6 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.6 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Clo không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 22.7 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.7 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Khối lượng clo đủ để tác dụng với kim loại nhôm tạo thành 26,7g AlCl3 là

Xem lời giải

Bài 22.8 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.8 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Số mol Cl2 thu được khi cho 0,2 mol KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư là

Xem lời giải

Bài 22.9 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.9 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Khí Cl2 điều chế bằng cách cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc thường bị lẫn tạp chất là khí HCl.

Xem lời giải

Bài 22.10 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.10 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm?

Xem lời giải

Bài 22.11 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.11 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào?

Xem lời giải

Bài 22.12 trang 54 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.12 trang 54 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng nào xảy ra khi sục khí clo vào dung dịch Na2CO3?

Xem lời giải

Bài 22.13 trang 54 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.13 trang 54 sách bài tập Hóa học 10. Dẫn khí Cl2 vào : a)Dung dịch KOH ở nhiệt độ thường. b) Dung dịch KOH đun nóng tới gần 100°C.

Xem lời giải

Bài 22.14 trang 54 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.14 trang 54 sách bài tập Hóa học 10. Nêu nguyên tắc của việc điều chế khí Cl2 trong phòng thí nghiệm.

Xem lời giải

Bài 22.15 trang 54 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.15 trang 54 sách bài tập Hóa học 10. Cho 2 nguyên tố X và Y thuộc hai chu kì liên tiếp ((Z_x < Z_Y)) và cùng số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn (nhóm A và nhóm B).

Xem lời giải