Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 9 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 9 sách bài tập Hóa học 10. 4.1. Hãy cho biết điều khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 4.5 trang 10 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.5 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 electron trong lớp M. Nguyên tố X là

Xem lời giải

Bài 4.6 trang 10 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.6 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân z với số proton, với số electron, với số thứ tự của nguyên tố tương ứng trong bảng tuần hoàn.

Xem lời giải

Bài 4.7 trang 10 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.7 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. Các lớp electron được đặc trưng bằng các số nguyên (gọi là số lượng tử chính) n = 1, 2, 3, 4,… và được đặt tên bằng các chữ cái.

Xem lời giải

Bài 4.8 trang 10 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.8 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n (n = 1, 2, 3, 4,..) đặc trưng cho lớp electron và số phân lớp trong mỗi lớp.

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 10 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.9 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết tên các phân lớp thuộc lớp N.

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 10 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.10 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết số electron tối đa có thể phân bố trên:

Xem lời giải

Bài 4.11 trang 11 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.11 trang 11 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n đặc trưng cho các lớp và số electron tối đa trên lớp tương ứng.

Xem lời giải

Bài 4.12 trang 11 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.12 trang 11 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết các kí hiệu của các phân lớp thuộc lớp M theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng tương ứng.

Xem lời giải

Bài 4.13 trang 11 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.13 trang 11 sách bài tập Hóa học 10. Vỏ electron của nguyên tử một nguyên tố A có 20e. Hãy cho biết:

Xem lời giải

Bài 4.14 trang 11 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.14 trang 11 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố A có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1, nguyên tố B có phân lớp e cuối là (3p2). Viết cấu hình đầy đủ và xác định tên nguyên tố A, B.

Xem lời giải

Bài 4.15 trang 11 SBT Hóa học 10

Giải bài 4.15 trang 11 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7.

Xem lời giải