Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bình chọn:
4.7 trên 76 phiếu
Bài 6.1 trang 14 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.1 trang 14 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử photpho ({}_{15}^{31}P) có khối lượng m = 30,98u. Số khối của photpho là

Xem lời giải

Bài 6.2, 6.3 trang 14 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.2, 6.3 trang 14 sách bài tập Hóa học 10. 6.2. Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35.

Xem lời giải

Bài 6.4 trang 15 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.4 trang 15 sách bài tập Hóa học 10. Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 16. a) Nguyên tử đó có bao nhiêu electron ?

Xem lời giải

Bài 6.5 trang 15 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.5 trang 15 sách bài tập Hóa học 10. Thế nào là nguyên tố s, nguyên tố p, nguyên tố d, nguyên tố f ?

Xem lời giải

Bài 6.6 trang 15 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.6 trang 15 sách bài tập Hóa học 10. Một số nguyên tử có cấu hình electron như sau:

Xem lời giải

Bài 6.7 trang 15 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.7 trang 15 sách bài tập Hóa học 10. Một số nguyên tử có cấu hình electron như sau:

Xem lời giải

Bài 6.8 trang 15 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.8 trang 15 sách bài tập Hóa học 10. Trong một nguyên tử, tổng số các hạt : proton, nơtron và electron bằng 28. Biết rằng số nơtron bằng số proton cộng thêm một.

Xem lời giải

Bài 6.9 trang 15 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.9 trang 15 sách bài tập Hóa học. Hãy cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử có số electron lần lượt bằng:

Xem lời giải

Bài 6.10 trang 16 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.10 trang 16 sách bài tập Hóa học 10. Điện tích của electron (qe = -1,602.10^19)C (culông). Hãy tính điện tích của hạt nhân nguyên tử cacbon ra đơn vị culông.

Xem lời giải

Bài 6.11 trang 16 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.11 trang 16 sách bài tập Hóa học 10. Urani có hai đồng vị chính. Hãy cho biết số nơtron trong mỗi loại đồng vị đó.

Xem lời giải

Bài 6.12 trang 16 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.12 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. Cho biết số Avogađro N = 6,022.10^23 Hãy cho biết 1 mol nhôm, 10 mol nhôm có bao nhiêu nguyên tử nhôm (Al)

Xem lời giải

Bài 6.13 trang 16 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.13 trang 16 sách bài tập Hóa học 10. Liti tự nhiên có hai đồng vị. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của liti tự nhiên là 6,94.

Xem lời giải

Bài 6.14 trang 16 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.14 trang 16 SBT Hóa học 10. Brom có 2 đồng vị : ({}_{35}^{79}Br) hàm lượng 50,7% ; ({}_{35}^{81}Br) hàm lượng 49,3% (so với tổng khối lượng của brom tự nhiên).

Xem lời giải

Bài 6.15 trang 16 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.15 trang 16 sách bài tập Hóa học 10. Tổng số các hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố X (thuộc nhóm VIIA) là 28. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó.

Xem lời giải

Bài 6.16 trang 16 SBT Hóa học 10

Giải bài 6.16 trang 16 sách bài tập Hóa học 10. Cho những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36. Tìm những nguyên tố có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện:

Xem lời giải