Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Bình chọn:
4.3 trên 43 phiếu
Bài 21.1, 21.2 trang 50 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.1, 21.2 trang 50 sách bài tập Hóa học 10. 21.1 . Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là (ns^2np^5)?

Xem lời giải

Bài 21.3 trang 50 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.3 trang 50 sách bài tập Hóa học 10. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen?

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 50 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.4 trang 50 sách bài tập Hóa học 10. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các nguyên tố nhóm halogen?

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.5 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron?

Xem lời giải

Bài 21.6 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.6 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Xác định các chất trong sơ đồ chuyển hoá sau:

Xem lời giải

Bài 21.7 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.7 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5

Xem lời giải

Bài 21.8 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.8 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra khi cho clo và iot lần lượt tác dụng với dung dịch KOH ở nhiệt độ thường.

Xem lời giải

Bài 21.9 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.9 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Cho 5 gam brom có lẫn tạp chất là clo vào một dung dịch chứa 1,600 gam KBr.

Xem lời giải

Bài 21.10 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.10 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Khi cho 20 (m^3) không khí có chứa khí clo đi qua một ống đựng muối KBr, khối lượng của muối đó giảm bớt 178 mg.

Xem lời giải

Bài 21.11 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.11 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Có 2 khí không màu, dễ tan trong nước, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch (AgNO_3) tạo ra kết tủa màu vàng

Xem lời giải