Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Bình chọn:
4.3 trên 33 phiếu
Bài 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 trang 32 sách bài tập Hóa học 10. 13.1. Hợp chất có liên kết cộng hoá trị là

Xem lời giải

Bài 13.6; 13.7; 13.8, 13.9; 13.10 trang 33 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.6; 13.7; 13.8, 13.9; 13.10 trang 33 sách bài tập Hóa học 10. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là

Xem lời giải

Bài 13.11 trang 33 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.11 trang 33 sách bài tập Hóa học 10. Cấu hình electron nào sau đây bền nhất?

Xem lời giải

Bài 13.12 trang 33 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.12 trang 33 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy giải thích sự liên kết giữa hai nguyên tử H tạo thành phân tử (H_2), giữa hai nguyên tử Cl tạo thành phân tử (Cl_2).

Xem lời giải

Bài 13.13 trang 33 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.13 trang 33 sách bài tập Hóa học 10. Hãy biểu diễn các liên kết trong các phân tử H2, Cl2, N2 bằng công thức electron và bằng công thức cấu tạo.

Xem lời giải

Bài 13.14 trang 34 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.14 trang 34 sách bài tập Hóa học 10. a) Thế nào là liên kết cộng hóa trị không phân cực (không cực)?

Xem lời giải

Bài 13. 15 trang 34 SBT Hóa học 10

Giải bài 13. 15 trang 34 sách bài tập Hóa học 10. Hãy giải thích sự hình thành phân tử khí cacbonic ((CO_2)).

Xem lời giải

Bài 13.16 trang 34 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.16 trang 34 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử: H2O, NH3

Xem lời giải

Bài 13.17 trang 34 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.17 trang 34 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết tính chất chung của các chất có liên kết cộng hoá trị.

Xem lời giải

Bài 13.18 trang 34 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.18 trang 34 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết quan hệ giữa độ âm điện và sự hình thành liên kết ion, liên kết cộng hoá trị.

Xem lời giải

Bài 13.19 trang 34 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.19 trang 34 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau:

Xem lời giải

Bài 13.20 trang 34 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.20 trang 34 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA gồm những nguyên tố nào?

Xem lời giải

Bài 13.21 trang 34 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.21 trang 34 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết công thức cấu tạo của các hợp chất.

Xem lời giải

Bài 13.22 trang 34 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.22 trang 34 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất : (H_2, HCl, HBr, NH_3).

Xem lời giải

Bài 13.23 trang 34 SBT Hóa học 10

Giải bài 13.23 trang 34 sách bài tập Hóa học 10. Trong số các chất sau đây : (Cl_2, CaO, CsF, H_2O, HCl), chất nào có liên kết ion, chất nào có liên kết cộng hoá trị ?

Xem lời giải