Chương 6: Oxi - lưu huỳnh

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 trang 63 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 trang 63 sách bài tập Hóa học 10. 29.1.Khác với nguyên tử O, ion oxit (O^{2-}) có

Xem lời giải

Bài 29.5 trang 64 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.5 trang 64 sách bài tập Hóa học 10. Với số mol các chất bằng nhau, chất nào dưới đây điều chế được lượng O2 nhiều nhất?

Xem lời giải

Bài 29.6 trang 64 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.6 trang 64 sách bài tập Hóa học 10. Oxi có số oxi hóa dương trong hợp chất nào sau đây?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 29.7 trang 64 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.7 trang 64 sách bài tập Hóa học 10. Khi nhiệt phân 1 g KMnO4 thì thể tích khí O2 thu được ở đktc là

Xem lời giải

Bài 29.8 trang 64 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.8 trang 64 sách bài tập Hóa học 10. Điều chế khí oxi bằng cách nhiệt phân (KMnO_4). Kết quả của thí nghiệm được ghi lại như sau:

Xem lời giải

Bài 29.9 trang 65 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.9 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. a) Cho biết tên hai dạng thù hình của nguyên tố oxi.

Xem lời giải

Bài 29.10 trang 65 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.10 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. Có một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối đối với hiđro bằng 18.

Xem lời giải

Bài 29.11 trang 65 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.11 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. Hỗn hợp khí A gồm có (O_2) và (O_3), tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với khí (H_2) là 19,2.

Xem lời giải

Bài 29.12 trang 65 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.12 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. Sau khi ozon hoá một thể tích oxi thì thấy thể tích giảm đi 5 ml. Tính thể tích ozon đã được tạo thành và thể tích oxi đã tham gia phản ứng để biến thành ozon.

Xem lời giải

Bài 29.13 trang 65 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.13 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. Một bình cầu dung tích 448 ml được nạp oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hoá, sau đó lại nạp oxi rồi cân.

Xem lời giải

Bài 29.14 trang 65 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.14 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. Hỗn hợp khí ozon và oxi có tỉ khối so với khí (H_2) là 18.

Xem lời giải

Bài 29.15 trang 66 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.15 trang 66 sách bài tập Hóa học 10. Có các chất khí không màu sau là: hiđro clorua, cacbonic, oxi, ozon.

Xem lời giải

Bài 29.16 trang 66 SBT Hóa học 10

Giải bài 29.16 trang 66 sách bài tập Hóa học 10. Hỗn hợp khí SO2 và O2 có tỉ khối hơi đối với metan ((CH_4)) bằng 3. Tính thể tích khí (O2) cần thêm vào 20 lít hỗn hợp trên để thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi bằng 2,5.

Xem lời giải

Bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 66 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 66 sách bài tập Hóa học 10. 30.1. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hoá học của lưu huỳnh?

Xem lời giải

Bài 30.4 trang 66 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.4 trang 66 sách bài tập Hóa học 10. Câu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Bài 30.5 trang 67 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.5 trang 67 sách bài tập Hóa học 10. Lưu huỳnh có các số oxi hóa nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 30.6 trang 67 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.6 trang 67 sách bài tập Hóa học 10. Đốt nóng một hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh trong môi trường không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X.

Xem lời giải

Bài 30.7 trang 67 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.7 trang 67 sách bài tập Hóa học 10. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 30.8 trang 67 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.8 trang 67 sách bài tập Hóa học 10. Cho sơ đồ chuỗi phản ứng:

Xem lời giải

Bài 30.9 trang 67 SBT Hóa học 10

Giải bài 30.9 trang 67 sách bài tập Hóa học 10. Cho 1,10 gam hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28 gam bột lưu huỳnh.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất