Bài 25: Flo - brom - iot

Bình chọn:
4.6 trên 69 phiếu
Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 58 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 58 sách bài tập Hóa học 10. Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự: F, O, N, Cl. Phân tử có liên kết phân cực nhất là phân tử nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 25.4 trang 59 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.4 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng tự oxi hóa, tự khử?

Xem lời giải

Bài 24.5 trang 59 SBT Hóa học 10

Giải bài 24.5 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Flo không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 25.6 trang 59 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.6 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?

Xem lời giải

Bài 25.7 trang 59 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.7 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Tỉ khối của khí clo so với flo là giá trị nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 25.8 trang 59 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.8 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Trình bày phương pháp sản xuất flo, brom, iot trong công nghiệp.

Xem lời giải

Bài 25.9 trang 59 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.9 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Cho 19,05 gam hỗn hợp KF và KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thu được 6,72 lít khí (đktc).

Xem lời giải

Bài 25.10 trang 59 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.10 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch KBr biết rằng 4,48 lít khí clo (đktc) đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88,81 ml dung dịch KBr đó (có D = 1,34 g/ml).

Xem lời giải

Bài 25.11 trang 59 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.11 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Xác định nồng độ mol của dung dịch KI biết rằng 200 ml dung dịch đó tác dụng hết với khí Cl2 thì giải phóng 76,2 gam I2.

Xem lời giải

Bài 25.12 trang 59 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.12 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Hãy tìm cách khử độc, bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau đây:

Xem lời giải

Bài 25.13 trang 59 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.13 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Cho khí clo đi qua dung dịch NaBr thấy dung dịch có màu vàng.

Xem lời giải

Bài 25.14 trang 60 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.14 trang 60 sách bài tập Hóa học 10. Brom thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hoá mạnh.

Xem lời giải

Bài 25.15 trang 60 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.15 trang 60 sách bài tập Hóa học 10. Tính khử của HBr (ở trạng thái khí cũng như trong dung dịch) mạnh hơn HCl.

Xem lời giải

Bài 25.16 trang 60 SBT Hóa học 10

Giải bài 25.16 trang 60 sách bài tập Hóa học 10. Muối MgCl2 bị lẫn một ít muối MgBr2. Tìm cách loại bỏ tạp chất để được muối MgCl2 tinh khiết.

Xem lời giải