Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bình chọn:
4.4 trên 72 phiếu
Bài 1.1 trang 3 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.1 trang 3 sách bài tập hóa học 10. Beri và oxi lần lượt có khối lượng nguyên tử bằng

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 3 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.2 trang 3 sách bài tập Hóa học 10. Trong nguyên tử, hạt mang điện dương là

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.3 trang 3 sách bài tập Hóa học 10. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10. Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97 g/cm3.

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.5 trang 4 sách bài tập hóa học 10 . Theo định nghĩa, số Avogađro là một số bằng số nguyên tử đồng vị cacbon-12 có trong 12 g đồng vị cacbon-12

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.6 trang 4 SBT hóa học 10 . a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi điện phân nước, người ta xác định được là ứng với 1 gam hiđro sẽ thu được 7,936 gam oxi.

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi phóng chùm tia (alpha ) vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong khoảng 10^8 hạt (alpha ) có một hạt gặp hạt nhân.

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Xác định khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử hiđro, coi nó như một khối cầu có bán kính là 1.10^-15 m.

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 5 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.11 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Một loại tinh thể nguyên tử, có khối lượng riêng là 19,36 g/cm3.

Xem lời giải