Bài 7: Bảng tuần hoàn và các nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 7.1 trang 17 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.1 trang 17 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar thuộc chu kì 3. Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là

Xem lời giải

Bài 7.2 trang 17 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.2 trang 17 sách bài tập Hóa học 10. Tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) trong ion (M^+) là 57. Trong bảng tuần hoàn M nằm ở

Xem lời giải

Bài 7.3 trang 17 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.3 trang 17 sách bài tập Hóa học 10. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trừ chu kì 1, các chu kì đều bắt đầu bằng

Xem lời giải

Bài 7.4 trang 17 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.4 trang 17 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các hạt (p, n, e) bằng 40. Biết số khối A < 28.

Xem lời giải

Bài 7.5 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.5 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. a) Chu kì 1, chu kì 2, chu kì 3, mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố ?

Xem lời giải

Bài 7.6 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.6 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố hiđro (H) và heli (He) thuộc chu kì 1. Hỏi các nguyên tử H và He có mấy lớp electron và lớp electron ngoài cùng có tối đa bao nhiêu electron?

Xem lời giải

Bài 7.7 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.7 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne thuộc chu kì 2. Hỏi lớp electron ngoài cùng là lớp nào, có tối đa bao nhiêu electron?

Xem lời giải

Bài 7.8 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.8 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. a) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu cột, có bao nhiêu nhóm và các nhóm đánh số như thế nào?

Xem lời giải

Bài 7.9 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.9 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. a) Khối các nguyên tố s gồm các nhóm nào, được gọi là các nhóm gì?

Xem lời giải

Bài 7.10 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.10 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố hoá học có số điện tích hạt nhân Z > 82 đều không bền và có tính phóng xạ, hạt nhân nguyên tử không bền và tự phân hủy.

Xem lời giải

Bài 7.11 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.11 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. Xác định tên nguyên tố và nguyên tử khối của nguyên tố đó. Viết cấu hình electron nguyên tử.

Xem lời giải