Chương 1: Nguyên tử

Bình chọn:
4.5 trên 40 phiếu
Bài 1.1 trang 3 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.1 trang 3 sách bài tập hóa học 10. Beri và oxi lần lượt có khối lượng nguyên tử bằng

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 3 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.2 trang 3 sách bài tập Hóa học 10. Trong nguyên tử, hạt mang điện dương là

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.3 trang 3 sách bài tập Hóa học 10. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10. Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97 g/cm3.

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.5 trang 4 sách bài tập hóa học 10 . Theo định nghĩa, số Avogađro là một số bằng số nguyên tử đồng vị cacbon-12 có trong 12 g đồng vị cacbon-12

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.6 trang 4 SBT hóa học 10 . a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi điện phân nước, người ta xác định được là ứng với 1 gam hiđro sẽ thu được 7,936 gam oxi.

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi phóng chùm tia (alpha ) vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong khoảng 10^8 hạt (alpha ) có một hạt gặp hạt nhân.

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Xác định khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử hiđro, coi nó như một khối cầu có bán kính là 1.10^-15 m.

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 5 SBT Hóa học 10

Giải bài 1.11 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Một loại tinh thể nguyên tử, có khối lượng riêng là 19,36 g/cm3.

Xem lời giải

Bài 2.1 ,2.2 trang 5 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.1, 2.2 trang 5 sách bài tập Hóa học 10. 2.1. Ba nguyên tử X, Y, Z có số proton và số nơtron như sau : X : 20 proton và 20 nơtron, Y: 18 proton và 22 nơtron,

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 5 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.3 trang 5 sách bài tập Hóa học 10. Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học?

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.4 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. Đồng có 2 đồng vị bền là ({}_{29}^{63}Cu) và ({}_{29}^{65}Cu).

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.5 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron và số khối của các nguyên tử sau đây:

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.6 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. Cho các đồng vị của hiđro: 1H; 2H; 3H

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.7 trang 5 sách bài tập Hóa học 10. Khi cho hạt nhân He bắn phá vào hạt nhân N người ta thu được một proton và một hạt nhân X.

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.8 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết khối lượng (tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử) và điện tích của nơtron (tính theo điện tích đơn vị).

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.9 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. Thế nào là cacbon-12? Hãy cho biết thành phần cấu tạo của nguyên tử cacbon-12.

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.10 trang 6 SBT Hóa học 10. Khi đưa khối khí đơteri lên một nhiệt độ cao (hàng triệu độ) thì do va chạm, từng cặp hai hạt nhân H có thể kết hợp với nhau tạo thành hạt nhân mới (phản ứng nhiệt hạch).

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất