Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 54 SBT Hóa học 10

Giải bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 54 sách bài tập Hóa học 10. 23.1. Phản ứng của khí Cl2 với khí H2 xảy ra ở điều kiện nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 23.5 trang 55 SBT Hóa học 10

Giải bài 23.5 trang 55 sách bài tập Hóa học 10. Khí HCl tan nhiều trong nước là do

Xem lời giải

Bài 23.6 trang 55 SBT Hóa học 10

Giải bài 23.6 trang 55 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa?

Xem lời giải

Bài 23.7 trang 55 SBT Hóa học 10

Giải bài 23.7 trang 55 sách bài tập Hóa học 10. Cho 15,8 g KMnO4 tác dụng hết với dung dịch HCl đậm đặc.

Xem lời giải

Bài 23.8 trang 56 SBT Hóa học 10

Giải bài 23.8 trang 56 sách bài tập Hóa học 10. Một mol chất nào sau đây tác dụng hết với dung dịch HCl đặc cho lượng khí Cl2 lớn nhất?

Xem lời giải

Bài 23.9 trang 56 SBT Hóa học 10

Giải bài 23.9 trang 56 sách bài tập Hóa học 10. Đổ dung dịch chứa 40 g KOH vào dung dịch chứa 40 g HCl.

Xem lời giải

Bài 23.10 trang 56 SBT Hóa học 10

Giải bài 23.10 trang 56 sách bài tập Hóa học 10. Cho 20 g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 g khí H2 bay ra.

Xem lời giải

Bài 23.11 trang 56 SBT Hóa học 10

Giải bài 23.11 trang 56 sách bài tập Hóa học 10. Dung dịch A có chứa đồng thời 2 axit là HCl và H2SO4. Để trung hoà 40 ml A cần dùng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH 1M.

Xem lời giải

Bài 23.12 trang 56 SBT Hóa học 10

Giải bài 23.12 trang 56 sách bài tập Hóa học 10. Có 3 ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch từng chất sau đây.

Xem lời giải