Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 10.1, 10.2, 10.3 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.1, 10.2, 10.3 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. 10.1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm

Xem lời giải

Bài 10.4 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.4 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. Cho 0,64 g hỗn hợp hai kim loại X, Y (cùng thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì kế tiếp) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 448 ml H2 (đktc)

Xem lời giải

Bài 10.5 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.5 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

Xem lời giải

Bài 10.6 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.6 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử : (1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2).

Xem lời giải

Bài 10.7 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.7 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trước : natri (Na), Z = 11, và nguyên tố đứng sau : nhôm (Al), Z = 13.

Xem lời giải

Bài 10.8 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.8 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố X hóa hợp với H cho hợp chất XH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng

Xem lời giải

Bài 10.9 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.9 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố X có hóa trị cao nhất trong oxit là a và hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là b. Nêu mối quan hệ giữa a và b

Xem lời giải

Bài 10.10 trang 26 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.10 trang 26 sách bài tập Hóa học 10. Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức là R2O5 (A). Trong hợp chất với hiđro (B), R chiếm 82,35% về khối lượng.

Xem lời giải

Bài 10.11 trang 26 SBT Hóa học 10

Nguyên tố Y thuộc nhóm VIA, oxit cao nhất của Y là A, hợp chất khí của Y với hiđro là B. Tỉ khối của B so với A là 0,425. Tìm Y, A, B.

Xem lời giải

Bài 10.12 trang 26 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.12 trang 26 sách bài tập Hóa học 10. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là [Ne]3s23p1. Cho biết vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn. X là kim loại, phi kim hay khí hiếm ?

Xem lời giải