Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bình chọn:
4.2 trên 51 phiếu
Bài 9.1; 9.2, 9.3; 9.4; 9.5 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. 9.1. Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử?

Xem lời giải

Bài 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10 trang 22 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10 trang 22 sách bài tập Hóa học 10. Độ âm điện của các nguyên tố trong dãy : ({}_{11}Na - {}_{12}Mg - {}_{13}Al - {}_{15}P - {}_{17}Cl) biến đổi theo chiều nào cho sau đây ?

Xem lời giải

Bài 9.11 trang 23 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.11 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì số electron hoá trị biến thiên thế nào?

Xem lời giải

Bài 9.12 trang 23 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.12 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử biến thiên thế nào? Giải thích

Xem lời giải

Bài 9.13 trang 23 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.13 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, độ âm điện của các nguyên tử biến thiên thế nào (không xét các khí hiếm)? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 9.14 trang 23 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.14 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Theo quy luật biến thiên độ âm điện trong bảng tuần hoàn, nguyên tử của nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất (không xét các khí hiếm)?

Xem lời giải

Bài 9.15 trang 23 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.15 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F

Xem lời giải

Bài 9.16 trang 23 SBT Hóa học 10

Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện của nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F.

Xem lời giải

Bài 9.17 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.17 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính kim loại và tính phi kim của một nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 9.18 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.18 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính phi kim và độ âm điện của một nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 9.19 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.19 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết công thức oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 2 và các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Xem lời giải

Bài 9.20 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.20 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, tính bazơ của các oxit và hiđroxit của các nguyên tố biến thiên như thế nào?

Xem lời giải

Bài 9.21 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.21 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. Cho dãy các nguyên tố :Li, O, F, Na. Hãy sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự bán kính nguyên tử của chúng tăng dần.

Xem lời giải

Bài 9.22 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.22 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. Cho dãy các nguyên tố N, P, F, O. Hãy sắp xếp chúng theo chiều giảm dần tính phi kim.

Xem lời giải