Bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học - Đồng vị

Bình chọn:
4.6 trên 59 phiếu
Bài 2.1 ,2.2 trang 5 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.1, 2.2 trang 5 sách bài tập Hóa học 10. 2.1. Ba nguyên tử X, Y, Z có số proton và số nơtron như sau : X : 20 proton và 20 nơtron, Y: 18 proton và 22 nơtron,

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 5 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.3 trang 5 sách bài tập Hóa học 10. Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học?

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.4 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. Đồng có 2 đồng vị bền là ({}_{29}^{63}Cu) và ({}_{29}^{65}Cu).

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 2.5 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.5 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron và số khối của các nguyên tử sau đây:

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.6 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. Cho các đồng vị của hiđro: 1H; 2H; 3H

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.7 trang 5 sách bài tập Hóa học 10. Khi cho hạt nhân He bắn phá vào hạt nhân N người ta thu được một proton và một hạt nhân X.

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.8 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết khối lượng (tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử) và điện tích của nơtron (tính theo điện tích đơn vị).

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.9 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. Thế nào là cacbon-12? Hãy cho biết thành phần cấu tạo của nguyên tử cacbon-12.

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 6 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.10 trang 6 SBT Hóa học 10. Khi đưa khối khí đơteri lên một nhiệt độ cao (hàng triệu độ) thì do va chạm, từng cặp hai hạt nhân H có thể kết hợp với nhau tạo thành hạt nhân mới (phản ứng nhiệt hạch).

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 7 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.11 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Gọi A là số khối của hạt nhân nguyên tử. Bán kính R của hạt nhân được tính gần đúng bằng hệ thức:

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 7 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.12 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Hiđro có các đồng vị: 1H, 2H và oxi có các đồng vị: 16O, 17O, 18O.

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 7 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.13 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Clo tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị:

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 7 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.14 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Các đồng vị của hiđro tồn tại trong tự nhiên chủ yếu là

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 7 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.15 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử Ar và Ca có cùng số khối là 40. Vậy chúng có phải là những đồng vị không?

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 7 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.16 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Cho các hạt nhân nguyên tử sau đây, cùng với số khối và điện tích hạt nhân:

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 8 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.17 trang 8 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố chì có 4 đồng vị.Tính nguyên tử khối trung bình của chì.

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 8 SBT Hóa học 10

Giải bài 2.18 trang 8 sách bài tập Hóa học 10. Agon tách từ không khí là một hỗn hợp của 3 đồng vị sau:

Xem lời giải