Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.7 trên 108 phiếu
Bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 trang 19 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 trang 19 sách giáo khoa Hóa học 10. 8.1. Nguyên tố X có số thứ tự Z = 8. a) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là

Xem lời giải

Bài 8.6, 8.7, 8.8 trang 20 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.6, 8.7, 8.8 trang 20 sách bài tập Hóa học 10. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên tố là (2s^1) số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là

Xem lời giải

Bài 8.9 trang 20 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.9 trang 20 sách bài tập Hóa học 10. Đối với các nguyên tố thuộc các nhóm A thì những electron của lớp nào trong nguyên tử quyết định tính chất hoá học của nguyên tố đó ?

Xem lời giải

Bài 8.10 trang 20 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.10 trang 20 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của các nhóm A và số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong nhóm.

Xem lời giải

Bài 8.11 trang 20 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.11 trang 20 sách bài tập Hóa học 10. Heli (He) chỉ có 2 electron ở lớp ngoài cùng, tại sao heli lại được xếp vào nhóm VIIIA ?

Xem lời giải

Bài 8.12 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.12 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn).

Xem lời giải

Bài 8.13 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.13 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm IA (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr).

Xem lời giải

Bài 8.14 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.14 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc . nhóm VIIA: flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At).

Xem lời giải

Bài 8.15 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.15 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết nguyên nhân sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 8.16 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.16 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: (1s^2 2s^2 2p^6).

Xem lời giải

Bài 8.17 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.17 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Một nguyên tố có số thứ tự Z = 11.

Xem lời giải