Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 7.1 trang 17 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.1 trang 17 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar thuộc chu kì 3. Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là

Xem lời giải

Bài 7.2 trang 17 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.2 trang 17 sách bài tập Hóa học 10. Tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) trong ion (M^+) là 57. Trong bảng tuần hoàn M nằm ở

Xem lời giải

Bài 7.3 trang 17 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.3 trang 17 sách bài tập Hóa học 10. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trừ chu kì 1, các chu kì đều bắt đầu bằng

Xem lời giải

Bài 7.4 trang 17 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.4 trang 17 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các hạt (p, n, e) bằng 40. Biết số khối A < 28.

Xem lời giải

Bài 7.5 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.5 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. a) Chu kì 1, chu kì 2, chu kì 3, mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố ?

Xem lời giải

Bài 7.6 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.6 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố hiđro (H) và heli (He) thuộc chu kì 1. Hỏi các nguyên tử H và He có mấy lớp electron và lớp electron ngoài cùng có tối đa bao nhiêu electron?

Xem lời giải

Bài 7.7 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.7 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne thuộc chu kì 2. Hỏi lớp electron ngoài cùng là lớp nào, có tối đa bao nhiêu electron?

Xem lời giải

Bài 7.8 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.8 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. a) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu cột, có bao nhiêu nhóm và các nhóm đánh số như thế nào?

Xem lời giải

Bài 7.9 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.9 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. a) Khối các nguyên tố s gồm các nhóm nào, được gọi là các nhóm gì?

Xem lời giải

Bài 7.10 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.10 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố hoá học có số điện tích hạt nhân Z > 82 đều không bền và có tính phóng xạ, hạt nhân nguyên tử không bền và tự phân hủy.

Xem lời giải

Bài 7.11 trang 18 SBT Hóa học 10

Giải bài 7.11 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. Xác định tên nguyên tố và nguyên tử khối của nguyên tố đó. Viết cấu hình electron nguyên tử.

Xem lời giải

Bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 trang 19 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 trang 19 sách giáo khoa Hóa học 10. 8.1. Nguyên tố X có số thứ tự Z = 8. a) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là

Xem lời giải

Bài 8.6, 8.7, 8.8 trang 20 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.6, 8.7, 8.8 trang 20 sách bài tập Hóa học 10. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên tố là (2s^1) số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là

Xem lời giải

Bài 8.9 trang 20 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.9 trang 20 sách bài tập Hóa học 10. Đối với các nguyên tố thuộc các nhóm A thì những electron của lớp nào trong nguyên tử quyết định tính chất hoá học của nguyên tố đó ?

Xem lời giải

Bài 8.10 trang 20 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.10 trang 20 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của các nhóm A và số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong nhóm.

Xem lời giải

Bài 8.11 trang 20 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.11 trang 20 sách bài tập Hóa học 10. Heli (He) chỉ có 2 electron ở lớp ngoài cùng, tại sao heli lại được xếp vào nhóm VIIIA ?

Xem lời giải

Bài 8.12 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.12 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn).

Xem lời giải

Bài 8.13 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.13 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm IA (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr).

Xem lời giải

Bài 8.14 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.14 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc . nhóm VIIA: flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At).

Xem lời giải

Bài 8.15 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.15 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết nguyên nhân sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất