Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 8.16 trang 21 SBT Hóa học 10 Bài 8.16 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.16 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: (1s^2 2s^2 2p^6).

Xem chi tiết
Bài 8.17 trang 21 SBT Hóa học 10 Bài 8.17 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 8.17 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. Một nguyên tố có số thứ tự Z = 11.

Xem chi tiết
Bài 9.1; 9.2, 9.3; 9.4; 9.5 trang 21 SBT Hóa học 10 Bài 9.1; 9.2, 9.3; 9.4; 9.5 trang 21 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. 9.1. Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử?

Xem chi tiết
Bài 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10 trang 22 SBT Hóa học 10 Bài 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10 trang 22 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10 trang 22 sách bài tập Hóa học 10. Độ âm điện của các nguyên tố trong dãy : ({}_{11}Na - {}_{12}Mg - {}_{13}Al - {}_{15}P - {}_{17}Cl) biến đổi theo chiều nào cho sau đây ?

Xem chi tiết
Bài 9.11 trang 23 SBT Hóa học 10 Bài 9.11 trang 23 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.11 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì số electron hoá trị biến thiên thế nào?

Xem chi tiết
Bài 9.12 trang 23 SBT Hóa học 10 Bài 9.12 trang 23 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.12 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử biến thiên thế nào? Giải thích

Xem chi tiết
Bài 9.13 trang 23 SBT Hóa học 10 Bài 9.13 trang 23 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.13 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, độ âm điện của các nguyên tử biến thiên thế nào (không xét các khí hiếm)? Giải thích.

Xem chi tiết
Bài 9.14 trang 23 SBT Hóa học 10 Bài 9.14 trang 23 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.14 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Theo quy luật biến thiên độ âm điện trong bảng tuần hoàn, nguyên tử của nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất (không xét các khí hiếm)?

Xem chi tiết
Bài 9.15 trang 23 SBT Hóa học 10 Bài 9.15 trang 23 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.15 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F

Xem chi tiết
Bài 9.16 trang 23 SBT Hóa học 10 Bài 9.16 trang 23 SBT Hóa học 10

Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện của nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F.

Xem chi tiết
Bài 9.17 trang 24 SBT Hóa học 10 Bài 9.17 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.17 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính kim loại và tính phi kim của một nguyên tố.

Xem chi tiết
Bài 9.18 trang 24 SBT Hóa học 10 Bài 9.18 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.18 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính phi kim và độ âm điện của một nguyên tố.

Xem chi tiết
Bài 9.19 trang 24 SBT Hóa học 10 Bài 9.19 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.19 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết công thức oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 2 và các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Xem chi tiết
Bài 9.20 trang 24 SBT Hóa học 10 Bài 9.20 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.20 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, tính bazơ của các oxit và hiđroxit của các nguyên tố biến thiên như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 9.21 trang 24 SBT Hóa học 10 Bài 9.21 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.21 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. Cho dãy các nguyên tố :Li, O, F, Na. Hãy sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự bán kính nguyên tử của chúng tăng dần.

Xem chi tiết
Bài 9.22 trang 24 SBT Hóa học 10 Bài 9.22 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 9.22 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. Cho dãy các nguyên tố N, P, F, O. Hãy sắp xếp chúng theo chiều giảm dần tính phi kim.

Xem chi tiết
Bài 10.1, 10.2, 10.3  trang 24 SBT Hóa học 10 Bài 10.1, 10.2, 10.3 trang 24 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.1, 10.2, 10.3 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. 10.1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm

Xem chi tiết
Bài 10.4 trang 25 SBT Hóa học 10 Bài 10.4 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.4 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. Cho 0,64 g hỗn hợp hai kim loại X, Y (cùng thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì kế tiếp) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 448 ml H2 (đktc)

Xem chi tiết
Bài 10.5 trang 25 SBT Hóa học 10 Bài 10.5 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.5 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

Xem chi tiết
Bài 10.6 trang 25 SBT Hóa học 10 Bài 10.6 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.6 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử : (1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2).

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài