Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 10.7 trang 25 SBT Hóa học 10 Bài 10.7 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.7 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trước : natri (Na), Z = 11, và nguyên tố đứng sau : nhôm (Al), Z = 13.

Xem chi tiết
Bài 10.8 trang 25 SBT Hóa học 10 Bài 10.8 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.8 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố X hóa hợp với H cho hợp chất XH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng

Xem chi tiết
Bài 10.9 trang 25 SBT Hóa học 10 Bài 10.9 trang 25 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.9 trang 25 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố X có hóa trị cao nhất trong oxit là a và hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là b. Nêu mối quan hệ giữa a và b

Xem chi tiết
Bài 10.10 trang 26 SBT Hóa học 10 Bài 10.10 trang 26 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.10 trang 26 sách bài tập Hóa học 10. Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức là R2O5 (A). Trong hợp chất với hiđro (B), R chiếm 82,35% về khối lượng.

Xem chi tiết
Bài 10.11 trang 26 SBT Hóa học 10 Bài 10.11 trang 26 SBT Hóa học 10

Nguyên tố Y thuộc nhóm VIA, oxit cao nhất của Y là A, hợp chất khí của Y với hiđro là B. Tỉ khối của B so với A là 0,425. Tìm Y, A, B.

Xem chi tiết
Bài 10.12 trang 26 SBT Hóa học 10 Bài 10.12 trang 26 SBT Hóa học 10

Giải bài 10.12 trang 26 sách bài tập Hóa học 10. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là [Ne]3s23p1. Cho biết vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn. X là kim loại, phi kim hay khí hiếm ?

Xem chi tiết
Bài 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5 trang 26 SBT Hóa học 10 Bài 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5 trang 26 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5 trang 26 sách bài tập Hóa học 10. 11.1. Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là

Xem chi tiết
Bài 11.6; 11.7; 11.8 trang 27 SBT Hóa học 10 Bài 11.6; 11.7; 11.8 trang 27 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.6; 11.7; 11.8 trang 27 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử của nguyên tố X là ([Ar]3d^54s^2). Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

Xem chi tiết
Bài 11.9 trang 28 SBT Hóa học 10 Bài 11.9 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.9 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Xem chi tiết
Bài 11.10 trang 28 SBT Hóa học 10 Bài 11.10 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.10 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm IIA.

Xem chi tiết
Bài 11.11 trang 28 SBT Hóa học 10 Bài 11.11 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.11 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố thuộc các nhóm B (từ IB đến VIIIB) có mặt trong các chu kì nhỏ không?

Xem chi tiết
Bài 11.12 trang 28 SBT Hóa học 10 Bài 11.12 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.12 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng vị. Nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần 19,9%.

Xem chi tiết
Bài 11.13 trang 28 SBT Hóa học 10 Bài 11.13 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.13 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Một nguyên tố X ở nhóm VIA, chu kì 3. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X

Xem chi tiết
Bài 11.14 trang 28 SBT Hóa học 10 Bài 11.14 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.14 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố X (thuộc nhóm A), có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 3s23p6

Xem chi tiết
Bài 11.15 trang 28 SBT Hóa học 10 Bài 11.15 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.15 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. a) So sánh tính phi kim của Si (Z =14) với Al (Z = 13) và P (Z = 15).

Xem chi tiết
Bài 11.16 trang 28 SBT Hóa học 10 Bài 11.16 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.16 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Cho 5,05 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IA và thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước (dư), thu được 1,68 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch B.

Xem chi tiết
Bài 11.17 trang 28 SBT Hóa học 10 Bài 11.17 trang 28 SBT Hóa học 10

Giải bài 11.17 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Cho 39,6 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại đứng kế tiếp nhau trong nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài