Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 98 trang 109 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1 viết dưới dạng phân số bài 2 chỉ vào phần tô màu bài 3 so sánh phân số

Kiến thức cần nhớ

Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0 ) có thể viết là một phân số, chẳng hạn  5 : 4 = 

Chú ý: Phân số có tử số lớn hơn mẫu số, phân số đó lớn hơn 1

Phân số có tử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1

Phân số có tử số bé hơn mẫu số, phân số đó bé hơn 1

Giải bài tập

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7; 8 : 5; 19 : 11; 3 : 3; 2 : 15

Giải

9 : 7 =              8 : 5 =               19 : 11   =          

3 : 3 =           2 : 15 = 

Bài 2: Có hai phân số  và , phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1? Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Giải

Phân số  chỉ phần đã tô màu ở hình 1

Phân số  chỉ phần đã tô màu ở phần 2

Bài 3: Trong các phân số : 

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1?

c) Phân số nào lớn hơn 1?

Giải

a)    < 1;    < 1;    < 1

b)  = 1

c)  > 1;  > 1