Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 115 trang 127 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1 tính Bài 2. Tính (theo mẫu)bài 3 giải toán

Kiến thức cần nhớ

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính

a) ;        b)      c)    d) 

Giải

a) 

+ Quy đồng hai mẫu số: 

;   

cộng hai phân số: 

b) 

Quy đồng mẫu số: ;   

+ Cộng hai phân số :  = 

c) 

+ Quy đồng mẫu số: 

 ;      

+ Cộng hai phân số:  = 

d) 

+ Quy đồng mẫu số : 

;     

+ Cộng hai phân số:  = 

Bài 2. Tính (theo mẫu)

Mẫu: 

a)      b)       c)     d) 

Giải

a) 

b) 

c) 

d) 

Bài 3. Một xe ô tô giờ đầu chạy được  quãng đường, giờ thứ hai chạy được  quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

Giải

Sau hai giờ ô tô chạy được:

 +  =  (quãng đường)